Η Ελληνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Gestalt

Η Ελληνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Gestalt (Γκεστάλτ) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2002 στη Θεσσαλονίκη. Έχει επιστημονικό και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Η ίδρυση της εταιρίας αποτελεί απάντηση στην ανάγκη πολλών ετών να συγκεντρωθούν σε μία κοινή πανελλήνια ένωση οι ψυχοθεραπευτές Gestalt, τα εκπαιδευτικά κέντρα και οι οργανισμοί της ψυχοθεραπείας Gestalt στην Ελλάδα. Η Ελληνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Gestalt είναι ο επίσημος και αποκλειστικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θεραπεία Gestalt (European Association for Gestalt Therapy E.A.G.T.) και έχει τη νομική μορφή σωματείου.

Στόχοι του συλλόγου είναι:
  • Η διάδοση της ψυχοθεραπείας Gestalt και των πρακτικών εφαρμογών της στην έρευνα και στη θεωρία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
  • Η προώθηση της Θεωρητικής, πρακτικής και ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ των ψυχοθεραπευτών Gestalt στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Η διατήρηση μητρώου αναγνωρισμένων Gestalt θεραπευτών και η διασφάλιση ότι τα μέλη της διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος.
  • Η προώθηση της θεσμοθέτησης και νομιμοποίησης της θεραπείας Gestalt στην Ελλάδα.
  • Η συνεργασία με εκπροσώπους διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων, με φορείς ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς οργανισμούς κ.ά.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε σε μορφή PDF:

To Καταστατικό και τον Κανονισμό Πιστοποίησης της Εταιρίας.

© Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy

© Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy