Ταχυδρομική Διεύθυνση
Τριάρικο Μαριάντζελα
(Ελληνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Gestalt)
Κ. Μελενίκου 18, 54635, Θεσσαλονίκη
Email us
ds.hagt@gmail.com
Ιστοσελίδα
www.hagt.gr
www.gestalt-therapy.gr

© Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy

© Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy