Ταχυδρομική Διεύθυνση
Νικόλας Ράπτης
(Για την Ελληνική Εταιρία
Ψυχοθεραπείας Gestalt)
Αρδηττού 36, 11636 Αθήνα
Email us
ds.hagt@gmail.com
Ιστοσελίδα
www.hagt.gr
www.gestalt-therapy.gr

© Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy

© Copyright HAGT – Hellenic Association for Gestalt Therapy