Εγγραφή – Κριτήρια

Η Ελληνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Gestalt (Γκεστάλτ) απαρτίζεται από τακτικά, δόκιμα, επίτιμα και αρωγά μέλη.

 

Τακτικά μέλη του σωματείου μπορεί να είναι:

α) Φυσικά πρόσωπα ψυχοθεραπευτές Γκεστάλτ.

Ως ψυχοθεραπευτές Γκεστάλτ ορίζονται
– οι πτυχιούχοι επιστημών ψυχικής υγείας Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και του εξωτερικού που πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια που ορίζονται από τον Κανονισμό Πιστοποίησης του Συλλόγου
– απόφοιτοι τριτοβάθμιων σχολών κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών από ιδιωτικά ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα που πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια που ορίζονται από τον Κανονισμό        Πιστοποίησης του Συλλόγου
– απόφοιτοι τριτοβάθμιων σχολών άλλων επιστημών από ιδιωτικά ή δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα που πληρούν τα αντίστοιχα κριτήρια που ορίζονται από τον Κανονισμό Πιστοποίησης του Συλλόγου
– επαγγελματίες που αναγνωρίζονται μέσω της διαδικασίας προπατόρων, όπως αυτή ορίζεται από τον Κανονισμό Πιστοποίησης του Συλλόγου.

β) Νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων, οργανισμοί, ιδρύματα που πληρούν προϋποθέσεις μόρφωσης, εκπαίδευσης και ηθικής δεοντολογίας που θέτει η «Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Θεραπεία Γκεστάλτ» (European Association for Gestalt Therapy, E.A.G.T.). Τα νομικά πρόσωπα μέλη του σωματείου, εκπροσωπούνται και συμμετέχουν στη διοίκηση του σωματείου δια του προέδρου του Διοικητικού τους Συμβουλίου ή του εκπροσώπου που έχει ορίσει το Διοικητικό τους Συμβούλιο, ο οποίος και ασκεί τα δικαιώματά τους ως μελών.

Μπορείτε να κατεβάστε το έντυπο με την διαδικασία εγγραφής και την αίτηση εγγραφής ως τακτικό μέλος:

Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής τακτικού μέλους

Αίτηση εγγραφής

Αίτηση συμμετοχής στο jointmembership

Συγκατάθεση

 

Δόκιμα μέλη του σωματείου μπορεί να είναι:
Φυσικά πρόσωπα, πτυχιούχοι επιστημών ψυχικής υγείας και πτυχιούχοι κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών ή πτυχιούχοι άλλων επιστημών Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και του Εξωτερικού, (σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια για τα τακτικά μέλη)  που βρίσκονται σε διαδικασία εκπαίδευσης σε Εκπαιδευτικό Κέντρο Ψυχοθεραπείας Gestalt πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο από την European Association for Gestalt Therapy (E.A.G.T.) και έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το δεύτερο έτος της εκπαίδευσής τους.

Μπορείτε να κατεβάστε το έντυπο με την διαδικασία εγγραφής και την αίτηση εγγραφής ως δόκιμο μέλος:

Δικαιολογητικά και διαδικασία εγγραφής δόκιμου μέλους

Αίτηση εγγραφής

Αίτηση συμμετοχής στο jointmembership

 

Τραπεζικός Λογαριασμός:

EUROBANK

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΙΑ  ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  GESTALT

Αριθμός Λογαριασμού: 00260030980201170352

IBAN: GR8102600300000980201170352