Η Ελληνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Gestalt

Η Ελληνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Gestalt (Γκεστάλτ) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2002 στη Θεσσαλονίκη. Έχει επιστημονικό και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Η ίδρυση της εταιρίας αποτελεί απάντηση στην ανάγκη πολλών ετών να συγκεντρωθούν σε μία κοινή πανελλήνια ένωση οι ψυχοθεραπευτές Gestalt, τα εκπαιδευτικά κέντρα και οι οργανισμοί της ψυχοθεραπείας Gestalt στην Ελλάδα. Η Ελληνική Εταιρία Ψυχοθεραπείας Gestalt είναι ο επίσημος και αποκλειστικός εκπρόσωπος στην Ελλάδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θεραπεία Gestalt (European Association for Gestalt Therapy E.A.G.T.) και έχει τη νομική μορφή σωματείου.

Ως Ψυχοθεραπευτές Gestalt αναγνωρίζονται:
Οι απόφοιτοι των πιστοποιημένων από την E.A.G.T. (Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας Gestalt) κέντρων εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία Gestalt.
Σε διαφορετική περίπτωση κάποιος θα πρέπει να πληρεί τα ελάχιστα κριτήρια που χρειάζονται, βάσει της E.A.G.T. (Ευρωπαϊκή Ένωση Ψυχοθεραπείας Gestalt), για να αναγνωριστεί ως ψυχοθεραπευτής/τρια Gestalt, που είναι να έχει ολοκληρώσει/αποκτήσει τα εξής:
-Το λιγότερο 600 ώρες εκπαίδευσης στη θεωρία και τη μεθοδολογία της Ψυχοθεραπείας Gestalt.
-Γνώση της Θεωρίας της εξελικτικής ψυχολογίας, της ψυχοπαθολογίας και του διαγνωστικού εργαλείου DSM IV.
-150 ώρες εποπτείας στην ψυχοθεραπεία Gestalt.
-400 ώρες κλινικής πρακτικής στην ψυχοθεραπεία Gestalt σε περίοδο 2 χρόνων.
-250 ώρες προσωπικής θεραπείας (ατομικής και ομαδικής) σε ψυχοθεραπευτή/τρια Gestalt.
-50 ώρες από σεμινάρια κάποιας άλλης ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης.
Πιστοποιημένα από την E.A.G.T. κέντρα εκπαίδευσης στην ψυχοθεραπεία Gestalt στην Ελλάδα:
– Gestalt Foundation

Στόχοι του συλλόγου είναι:

  • Η διάδοση της ψυχοθεραπείας Gestalt και των πρακτικών εφαρμογών της στην έρευνα και στη θεωρία, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
  • Η προώθηση της Θεωρητικής, πρακτικής και ακαδημαϊκής συνεργασίας μεταξύ των ψυχοθεραπευτών Gestalt στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Η διατήρηση μητρώου αναγνωρισμένων Gestalt θεραπευτών και η διασφάλιση ότι τα μέλη της διαθέτουν τα τυπικά προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος.
  • Η προώθηση της θεσμοθέτησης και νομιμοποίησης της θεραπείας Gestalt στην Ελλάδα.
  • Η συνεργασία με εκπροσώπους διαφορετικών θεραπευτικών προσεγγίσεων, με φορείς ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς οργανισμούς κ.ά.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε σε μορφή PDF:

To Καταστατικό και τον Κανονισμό Πιστοποίησης της Εταιρίας.